Werken bij Lidl

Vacatures

Geen vacatures gevonden

 

Privacy & gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

1. Toepassingsgebied

1.1. De website ("Website") wordt ter beschikking gesteld door Lidl Belgium GmbH & Co. KG, een vennootschap naar Duits recht, met maatschappelijke zetel te 74172 Neckarsulm (Bondsrepubliek Duitsland), Stiftsbergstrasse 1, met bijkantoor in België, te 9820 Merelbeke, Guldensporenpark 90, Blok J, met ondernemingsnummer 0451.881.923 en ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent ("Lidl"). Indien u Lidl als gebruiker van de Website ("Gebruiker" of "u") wenst te contacteren, ga dan naar Contact.

1.2. De huidige gebruiksvoorwaarden voor de Website ("Gebruiksvoorwaarden"), samen met de voorwaarden waarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen (zoals de ”Privacyverklaring” en de ”Cookieverklaring”) geven u informatie over Lidl en over de manier waarop en de voorwaarden waaronder u van de Website gebruik kunt maken. Neem rustig de tijd om deze documenten door te lezen, aangezien deze bepalingen van belang kunnen zijn voor u.

1.3. Door de Website te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de “Gebruiksvoorwaarden”. Indien u bij het lezen van de Gebruiksvoorwaarden niet akkoord gaat met de inhoud ervan, wordt u verzocht om geen verder gebruik te maken van de Website.

1.4. Bepaalde acties of aanbiedingen van Lidl, ter beschikking gesteld of aangekondigd op deze Website, kunnen onderworpen zijn aan specifieke voorwaarden (bijvoorbeeld leeftijdsbeperkingen of beperkingen in de tijd). Deze voorwaarden dienen eveneens te worden geconsulteerd en nageleefd.

2. Doel en inhoud van de Website

2.1. De Website verstrekt informatie over aanbiedingen en promoties van Lidl. Tevens wordt er informatie gegeven over Lidl als onderneming (zoals bijvoorbeeld contactgegevens, een zoekfunctie voor de dichtstbijzijnde Lidl winkel, de geschiedenis van Lidl, en dergelijke meer). Daarnaast kan de Website ook informatie van allerhande aard bevatten, zoals informatie over vacatures, onroerende goederen en recepten.

2.2. Lidl garandeert evenwel geenszins dat deze of andere informatie ter beschikking zal worden gesteld of gehouden en Lidl behoudt zich het recht voor om de inhoud van de Website aan te passen, te wijzigen of aan te vullen naar eigen goeddunken, dit zonder aankondiging of kennisgeving.

3. Aard van de informatie

3.1. De afbeeldingen van producten op deze Website zijn enkel ter illustratie. Hoewel we ons inspannen om producten accuraat af te beelden, kunnen producten of hun verpakking in realiteit afwijken van wat is afgebeeld.

3.2. De informatie over promoties en producten zijn enkel indicatief en zijn onderworpen aan voorraadbeperkingen in de deelnemende Lidl-winkels.

4. Uw gebruik van de Website

4.1. De Gebruiker gaat ermee akkoord om de Website enkel voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden en in overeenstemming met alle op de Gebruiker van toepassing zijnde wetgeving te gebruiken.

4.2. De Gebruiker gaat ermee akkoord om geen virussen, "deep link", "robot", of andere schadelijke automatische en andere systemen te gebruiken om toegang te krijgen tot de Website of om delen van de Website te reproduceren of te beïnvloeden op welke wijze dan ook. Evenmin zal de Gebruiker de kwetsbaarheid van de Website, of enige netwerken geconnecteerd aan de Website, testen noch zal de Gebruiker enige actie ondernemen die leidt tot een disproportioneel grote hoeveelheid aan content op de Website of enige netwerken teneinde bijvoorbeeld een "Denial of Service" te creëren. De Gebruiker zal de Website in het algemeen niet manipuleren op welke wijze dan ook.

4.3. Waar de Website de mogelijkheid zou bieden om content op te laden, gaat de Gebruiker akkoord alle toepasselijke regelgeving na te leven en om algemene principes van goede smaak en zedelijkheid in acht te nemen.

5. Aansprakelijkheid

5.1. Lidl kan in geen geval of onder geen enkele omstandigheid, op directe of indirecte, algemene of bijzondere wijze aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade te wijten aan het gebruik van de Website, met inbegrip, zonder beperking, van het verstrekken van verkeerde informatie, alle verliezen, of beschadiging van gegevens op het toestel van de gebruiker.

5.2. Ondanks alle inspanningen, kunnen internetdiensten nooit volledig vrij zijn van mogelijke beveiligingsrisico's. Daarom is Lidl niet verantwoordelijk voor schendingen van de vertrouwelijkheid van gebruikersgegevens, bijvoorbeeld wanneer de Website, de servers van Lidl of de communicatie tussen de Website en de servers van Lidl worden aangevallen door derden.

5.3. Lidl geeft geen garanties voor de goede werking van de Website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de Website.

5.4. Deze clausule doet geen afbreuk aan dwingende wettelijke bepalingen die anders zouden bepalen of in geval van opzet vanwege Lidl.

6. Intellectuele eigendom

6.1. Elke reproductie, publieke mededeling of hergebruik van de Website of een deel daarvan, d.i. met inbegrip van de daarin vervatte tekst, afbeeldingen, interface-elementen en informatie op welke wijze dan ook, is verboden behoudens na uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van Lidl. Mogelijks zijn deze eigendom van derde partijen, en dient de toestemming van dergelijke partijen te worden bekomen.

7. Wijzigingen

7.1. Lidl behoudt zich steeds het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om de op het moment van uw bezoek toepasselijke Gebruiksvoorwaarden door te nemen telkens wanneer u van de Website gebruik maakt. Deze Gebruiksvoorwaarden werden het laatst gewijzigd en herzien in april 2015.

7.2. Nieuwe informatie op de Website wordt automatisch onderworpen aan deze Gebruikersvoorwaarden.

8. Links

8.1. De Website kan hyperlinks of enig ander mechanisme bevatten dat verwijst naar inhoud die wordt aangeboden door een derde partij. Dergelijke inhoud staat niet onder de controle van Lidl en deze kan hiervoor dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden, noch betekent de aanwezigheid van een dergelijke verwijzing dat Lidl akkoord zou gaan met de inhoud die via de verwijzing ter beschikking wordt gesteld.

9. Verwerking van persoonsgegevens en cookies

9.1. We verwerken uw persoonsgegevens enkel in overeenstemming met wat is bepaald in onze Privacyverklaring.  Gelieve deze verklaring aandachtig na te lezen aangezien deze belangrijke bepalingen bevat voor de Gebruiker.

9.2. Bovendien wordt op de Website gebruik gemaakt van cookies. Meer informatie vindt u in onze Cookieverklaring.

10. Niet-geldigheid van bepalingen

10.1. Indien een rechtbank of een andere bevoegde autoriteit zou oordelen dat een van de bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden niet-toepasselijk of onwettig is, dan zullen alle overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing blijven en zal de niet-toepasselijke of onwettige bepaling vervangen worden door een toepasselijke dan wel wettige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke bedoeling van de partijen.

11. Afzien van rechten

11.1. Indien Lidl bepaalde rechten die haar toekomen op grond van de wet of de contractuele bepalingen met de Gebruiker, niet of niet meteen uitoefent, heeft dergelijke niet-uitoefening geenszins tot gevolg dat Lidl afziet van deze of andere rechten en behoudt zij, binnen de perken van de wet, steeds de mogelijkheid om deze of andere rechten uit te oefenen.

12. Klachten, toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

12.1. Indien u klachten heeft, dan horen we het graag eerst van u. Lidl wil graag proberen om enige ontevredenheid weg te werken en tracht, daar waar mogelijk, steeds een minnelijke oplossing te bewerkstelligen. U kan ons hierover steeds Contacteren.

12.2. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht en dienen als dusdanig te worden geïnterpreteerd. In geval van een geschil dat niet minnelijk kan worden opgelost, zijn enkel de rechtbanken te Brussel bevoegd, dit zonder afbreuk te doen aan dwingende regelgeving.

 

Privacyverklaring

1. Algemeen

1.1. Bedankt voor uw bezoek aan onze website ("Website") die ter beschikking wordt gesteld door de vennootschap naar Duits recht Lidl Belgium GmbH & Co. KG, met maatschappelijke zetel te 74172 Neckarsulm (Bondsrepubliek Duitsland), Stiftsbergstrasse 1, met bijkantoor in België, te 9820 Merelbeke, Guldensporenpark 90, Blok J, met ondernemingsnummer 0451.881.923 en ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (hierna genoemd "Lidl", "wij" of "ons"). Gegevensbescherming nemen wij heel ernstig. Wij garanderen u een gepaste bescherming van uw persoonsgegevens. Wij baseren ons daarbij op de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (“Privacywet”).

1.2. De huidige privacyverklaring voor de Website ("Privacyverklaring"), die samen moet worden gelezen met de andere voorwaarden die van toepassing zijn op de Website, zoals de “Gebruiksvoorwaarden” en de “Cookieverklaring”,  geeft u informatie over de manier waarop en de voorwaarden waaronder Lidl de via de Website doorgegeven persoonsgegevens ontvangt en verwerkt. Neem rustig de tijd om deze documenten door te lezen, aangezien deze bepalingen van belang kunnen zijn voor u.

1.3. Door de Website te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met deze Privacyverklaring. Indien u bij het lezen van de Privacyverklaring niet akkoord gaat met de inhoud ervan, wordt u verzocht om geen verder gebruik te maken van de Website.

1.4. Bepaalde acties of aanbiedingen van Lidl, ter beschikking gesteld of aangekondigd op deze Website, kunnen onderworpen zijn aan specifieke voorwaarden inzake de verwerking van persoonsgegevens. Bij deelname aan deze acties of aanbiedingen, dient u de specifieke toepasselijke voorwaarden eveneens te raadplegen en na te leven.

2. Wat doen wij met uw informatie?

2.1. Wij verwerken de gegevens die u vrijwillig heeft ingegeven op onze Website louter voor intern gebruik en voor de vermelde doeleinden (bijvoorbeeld voor een aanvraag inzake folderbedeling, een vraag naar de klantendienst, etc.). De verkregen persoonsgegevens zullen in geen enkel geval verstrekt worden aan derden, tenzij anders aangegeven bij een bepaalde actie of aanbieding. Zij zullen bovendien niet langer bewaard worden dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor ze werden verkregen.

2.2. Daar waar u Lidl de toestemming heeft gegeven om uw gegevens te gebruiken voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld bij het inschrijven op de nieuwsbrief), zullen deze gegevens daartoe uiteraard ook worden gebruikt. U kunt Lidl echter te allen tijde verzoeken om dit gebruik stop te zetten door ons te contacteren via de contactgegevens zoals aangegeven onder artikel 8 hieronder. In geen geval worden uw gegevens met het oog op direct marketing doorgegeven aan derde partijen.

3. Wanneer verwerken of gebruiken wij uw persoonlijke gegevens?

3.1. Volgende informatie wordt door ons bij uw bezoek aan onze Website opgeslagen:

  • de website vanwaar u onze Website opvraagt
  • uw IP-adres
  • de datum en het tijdstip van het bezoek
  • de aanvraag van de klant
  • de http-antwoordcode
  • alle informatie die u ons vrijwillig heeft verstrekt (bijvoorbeeld naam, emailadres, adres, telefoonnummer, etc. voor die diensten waarvoor u deze gegevens dient in te geven)
  • de informatie over uw browser en uw besturingssysteem

3.2. De verkregen persoonsgegevens, met inbegrip van deze die u zelf vrijwillig heeft verstrekt (bijvoorbeeld naam, emailadres, adres, telefoonnummer, etc.), gebruiken wij enkel voor het doel waarvoor u ons toestemming heeft gegeven. In het kader van de verwerking van uw aanvragen, bestellingen en gebruik van onze diensten dienen wij in een aantal gevallen derde partijen te betrekken. Deze laatste mogen de opgegeven persoonsgegevens enkel voor de uitvoering van hun specifieke opdracht gebruiken en kunnen deze niet voor andere doeleinden aanwenden. In het kader van de uitvoering van hun opdracht, zijn deze eveneens gehouden de bepalingen van de Privacywet na te leven.

4. Welke mogelijkheden heb ik om mij te verzetten tegen het opslaan van mijn gegevens?

4.1. U heeft het recht om kosteloos informatie op te vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens. Overeenkomstig de wettelijke bepalingen, heeft u eveneens het recht om deze persoonsgegevens te laten verbeteren, indien ze onjuist of niet meer actueel zouden zijn. Daarnaast kunt u, overeenkomstig artikel 10 en volgende van de Privacywet, uw persoonsgegevens laten verwijderen of de aanwending ervan verbieden indien ze onvolledig of niet ter zake dienend zijn. Contacteer daarvoor schriftelijk of via e-mail onze Privacy Officer. Voor de contactgegevens verwijzen we naar artikel 8 van deze Privacyverklaring.

5. Wat zijn cookies en hoe worden ze gebruikt?

5.1. Op onze Website zullen wij gebruik maken van zogenaamde cookies. Een cookie is een kleine file die door de website-eigenaar naar de harde schijf van de website-bezoeker wordt gestuurd en daar wordt opgeslagen. Hiermee wordt het adres van de bezochte site vastgelegd alsmede enkele gegevens met betrekking tot het bezoek die ons toelaten om een aantal statistieken bij te houden. Voor verdere informatie omtrent het gebruik van cookies, verwijzen wij graag naar onze “Cookieverklaring” die hierover meer uitleg geeft.

6. Links naar andere websites

6.1. Onze Website bevat links naar andere websites. Deze Privacyverklaring geldt enkel voor onze Website. Bij het bezoeken van andere websites, raden wij u aan steeds de bepalingen over gegevensbescherming op de andere websites te raadplegen.

6.2. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar u via links op deze Website wordt doorverwezen noch worden wij geacht akkoord te gaan met de inhoud die via deze links ter beschikking worden gesteld. Voor doorverwijzing naar andere websites, is Lidl enkel verantwoordelijk indien het van de onwettige of strafbare inhoud kennis heeft en het technisch mogelijk is om de doorverwijzing te verhinderen.

7. Wijzigingen

7.1. Lidl behoudt zich steeds het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om zelf regelmatig de toepasselijke Privacyverklaring door te nemen en de laatste versie hiervan in acht te nemen. Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien in april 2015.

8. Heeft u nog andere vragen?

8.1. Mocht u nog andere vragen hebben over het gebruik en de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u zich wenden tot onze Privacy Officer.

8.2. Contact nemen met de Privacy Officer kan per brief op het volgend adres: Lidl Belgium GmbH & Co. KG, Guldensporenpark 90 J, B-9820 Merelbeke.
U kunt eveneens een e-mail sturen naar het daartoe bestemde e-mailadres: privacy@lidl.be*.
*Dit e-mailadres is uitsluitend bestemd voor vragen met betrekking tot privacy en de bescherming en bewaring van uw persoonsgegevens. Vragen die hiermee geen verband houden zullen niet worden beantwoord.

8.3. U kunt zich ook wenden tot onze klantendienst op het gratis telefoonnummer 0800/73520 en dit van maandag tot vrijdag tussen 8u30 en 19u00 en op zaterdag tussen 9u00 en 18u00.

8.4. Schriftelijk is onze klantendienst bereikbaar op het volgend adres: Lidl Belgium GmbH & Co. KG, Guldensporenpark 90 J, B-9820 Merelbeke.